Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Nabór na wolne stanowisko pracy w M-GOPS w Pasłęku

Utworzono dnia 06.06.2019
Czcionka:

Kierownik Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasłęku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w M-GOPS w Pasłęku: wychowawca świetlicy „FANTAZJA”

 

Miejsce pracy: Drulity

Jednostka: Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Ogłoszono dnia: 5 czerwca 2019r.

Zlecający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasłęku

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

1. Wymagania niezbędne: do wykonywania zawodu wychowawcy zgodnie z art. 26 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 13 kwietnia 2018r.  (Dz.U. z 2018r., poz. 998),  tzn. osoba, która spełnia niżej wymienione  warunki:

1.       a) wykształcenie wyższe:
– na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo—wychowawczą

- lub–na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,

         b) co najmniej wykształcenie średnie i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

2.        nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona;
3.       wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
4.       nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

5.       obywatelstwo polskie

6.       pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw          publicznych;

7.          nieposzlakowana opinia

        2. Wymagania dodatkowe podlegające ocenie:

 1. znajomość niżej wymienionych przepisów prawa:
 • ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U.2015.poz.1390)

 

 

 

 

 1. potencjał kandydata w zakresie kwalifikacji i cech osobowości niezbędnych do prawidłowego, samodzielnego wykonywania zadań na stanowisku ,którego nabór dotyczy. Preferowane cechy kandydata: odpowiedzialność, samodzielność, komunikatywność, szczególnie w pracy z dziećmi, kreatywność, posiadanie pasji.

 

 1. Zadania wykonywane na stanowisku wychowawcy :
 • Wychowawca sprawuje opiekę nad grupą dzieci - odpowiada za ich bezpieczeństwo, wygląd, higienę, zdrowie i wychowanie.
 • Wychowawca decyduje o uczestnictwie dziecka w zajęciach po zasięgnięciu opinii pedagoga, pracownika socjalnego, pielęgniarki środowiskowej, dzielnicowego.
 • Wychowawca opracowuje roczny plan pracy edukacyjno – wychowawczej, organizuje wolontariat celem uzupełnienia działalności placówki.
 • Prowadzenie zajęć w świetlicy poprzez:

- pomoc w nauce: odrabianie lekcji, wyrównywanie zaległości w nauce, reedukacja, nauka języków i in.,
- organizowanie dzieciom czasu wolnego: gry i zabawy, wycieczki, inne formy aktywnego spędzania czasu oraz uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym, np. koncerty, wystawy,
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci: plastyczne, teatralne, taneczne, modelarskie,
- rozwijanie kultury osobistej: nauka zasad zachowania przy stole, nauka higieny,
- poprawa sprawności fizycznej: gry zespołowe, zabawy zręcznościowe, nauka pływania, tenis stołowy itp.,
- rozwój umiejętności interpersonalnych,
- zajęcia rozwojowe, obejmujące tematykę promocji zdrowia, profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy oraz ryzykownych zachowań,
- zwiększające kulturę osobistą np. nauka zasad zachowania przy stole, nauka higieny,
- rozwijające poczucie estetyki, czystości, higieny osobistej, otoczenia, itp.,
- działania na rzecz środowiska lokalnego, np. współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami oraz organizacjami działającymi na rzecz innych społeczności,
- współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi,
- wycieczki i wyjazdy o charakterze turystyczno-rekreacyjnym,

 

III. Informacja o warunkach pracy na stanowisku, na które prowadzony jest nabór:

          a) praca z dziećmi

                                     

IV. Wskaźnik zatrudnienia

Informuje się kandydatów, że w miesiącu poprzedzającym upublicznienie niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pasłęku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wyniósł powyżej 6%.

 

V. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys ( curriculum vitae ).
 3. Kserokopie świadectw pracy w rozumieniu ustawy Kodeks pracy, potwierdzające przebieg całej pracy zawodowej, potwierdzone za zgodność z oryginałem w sekretariacie MGOPS w Pasłęku lub notarialnie, a w przypadku pracy aktualnie wykonywanej – zaświadczenie pracodawcy potwierdzające fakt i okres zatrudnienia.
 4. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie wyższe oraz kwalifikacje potwierdzone za zgodność z oryginałem w sekretariacie MGOPS w Pasłęku lub notarialnie.
 5. Kserokopie poświadczające inne uprawnienia, umiejętności, kwalifikacje itp., potwierdzone za zgodność z oryginałem w sekretariacie MGOPS w Pasłęku lub notarialnie.
 6. Wypełniony kwestionariusz osobowy – druk dostępny w w sekretariacie MGOPS w Pasłęku lub do pobrania ze strony BIP Urzędu Miejskiego w Pasłęku (w zakładce „Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy”).
 7. Podpisane przez kandydata oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. Podpisane przez kandydata oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dla kandydata na wolne stanowisko dotyczącą zakresu przetwarzania jego danych osobowych dla potrzeb rekrutacji - druk dostępny w sekretariacie MGOPS Pasłęk lub do pobrania ze strony BIP Urzędu Miejskiego w Pasłęku (w zakładce j.w.)
   

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys (CV) powinny być opatrzone klauzulą:

Klauzula zgody

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( Dz. Urz. L 119 z 04.05.2016 ) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji.

 

 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

 

 1. Do  dnia 24 czerwca 2019r. , do godz. 11.00.
 2. Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane.
 3. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasłęku Pl. Grunwaldzki 8 14-400 Pasłęk lub składać osobiście w sekretariacie MGOPS w Pasłęku w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją: „Dotyczy naboru na stanowisko wychowawcy świetlicy „FANTAZJA”  w MGOPS w Pasłęku”.
 4. Nie można złożyć dokumentów w formie elektronicznej.
 5. Złożone dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi

 

VII. Informacje dodatkowe

 1. Postępowanie w sprawie naboru prowadzić będzie komisja konkursowa powołana przez Kierownika M-GOPS w Pasłęku.

Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie przez komisję rekrutacyjną, mającej na celu stwierdzenie zgodności kompletności, zawartości i formy dokumentów aplikacyjnych z wymogami określonymi w ogłoszeniu o naborze.

W wyniku analizy dokumentów komisja rekrutacyjna wytypuje listę kandydatów, którzy spełniają wymagania niezbędne i złożyli w sposób prawidłowy wymagane dokumenty aplikacyjne, określone w ogłoszeniu o naborze.

 1. Wytypowani kandydaci zostaną pisemnie lub telefonicznie powiadomieni o terminie i miejscu konkursu  na wyżej wymienione stanowisko ( rozmowa kwalifikacyjna i test )
 2. Informacja o konkursie została ogłoszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie M-GOPS w Pasłęku, na stronie internetowej MGOPS (http://www.paslek.naszops.pl)  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku (http:// bip.paslek.pl) w zakładce „Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy”.
 3. Informacja o wynikach naboru, w zakresie dopuszczonym przepisami prawa, będzie umieszczona na stronie internetowej MGOPS, na tablicy ogłoszeń w siedzibie M-GOPS w Pasłęku oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku

 

Kierownik

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasłęku

Agnieszka Pocełujko

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Kwiecień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 85

W poprzednim tygodniu: 105

W tym miesiącu: 39

W poprzednim miesiącu: 543

Wszystkich: 5277

ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE

Od 1 stycznia 2019 roku w strukturach MGOPS w Pasłęku funkcjonują ośrodki wsparcia dziennego w formie świetlic środowiskowych realizujące elementy socjoterapii. Są to świetlice FANTAZJA w Drulitach oraz PROMYK i POMOST w Pasłęku