Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Nabór

Utworzono dnia 13.09.2018
Czcionka:

 

Kierownik Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasłęku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w M-GOPS w Pasłęku: pracownik socjalny ds. osób starszych i z niepełnosprawnością

 

Miejsce pracy: Pasłęk

Jednostka: Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Ogłoszono dnia: 16 września 2018 r.

Zlecający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasłęku

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

 

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2018r., poz. 1508 z późniejszymi zmianami), tzn. osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

- posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

- ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;

- do dnia 31 grudnia 2013r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

- pedagogika,

- pedagogika specjalna,

- politologia,

- polityka społeczna,

- psychologia,

- socjologia,

- nauki o rodzinie

- przed wejściem w życie ustawy, była zatrudniona na stanowisku pracownika socjalnego na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowuje uprawnienia do wykonywania zawodu;

- przed dniem 1 maja 2004r. ukończyła studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia;

- przed dniem 1maja 2004r. rozpoczęła studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie a następnie uzyskała dyplom na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia;

2. obywatelstwo polskie

3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

4. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz niekaralność za umyślne przestępstwa skarbowe

5. nieposzlakowana opinia

 

b. Wymagania dodatkowe podlegające ocenie:

 

 1. znajomość niżej wymienionych przepisów prawa:

 • ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej

 • ustawa o ochronie zdrowia psychicznego

 • rozporządzenie o środowiskowych domach samopomocy

 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006r. w sprawie realizacji programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

 • ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

 1. znajomość obsługi komputera

 2. znajomość systemu POMOST

 3. doświadczenie w pomocy społecznej ( staż, praktyki)

 4. potencjał kandydata w zakresie kwalifikacji i cech osobowości niezbędnych do prawidłowego, samodzielnego wykonywania zadań na stanowisku ,którego nabór dotyczy. Preferowane cechy kandydata: odpowiedzialność, samodzielność, komunikatywność, szczególnie z osobami starszymi,

Preferowane będą osoby posiadające 2 letni staż pracy

 

 

 1. Zadania wykonywane na stanowisku pracownika socjalnego ds. osób starszych i z niepełnosprawnością :

 

 1. Znajomość przepisów i aktualnych aktów prawnych związanych z zakresem wykonywania obowiązków

 2. Prowadzenie pracy socjalnej wśród podopiecznych

 3. Terminowe i rzetelne sporządzanie dokumentacji i prowadzenie postępowań administracyjnych

 4. Prowadzenie wywiadów środowiskowych oraz wydawanie decyzji i przyznawanie świadczeń w formie: usług opiekuńczych, kierowania do DPS, kierowania do ŚDS, udzielania pomocy osobom potrzebującym

 5. Nadzorowanie i kontrolowanie wykonywanych usług na rzecz świadczeniobiorców pod względem ich jakości i zgodności z wydanymi decyzjami oraz zawartymi umowami między tut. Ośrodkiem a wykonawcą usługi;

 6. Sporządzanie analiz, sprawozdań, rozliczeń oraz nadzór nad prawidłową realizacją budżetu w zakresie wykonywanych zadań;

 7. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyna trudnej sytuacji życiowej;

 8. Pomoc w uzyskaniu poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe;

 9. Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;

 10. Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;

 11. Inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;

 12. Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia;

   

 

III. Informacja o warunkach pracy na stanowisku, na które prowadzony jest nabór:

a) praca biurowa, przy komputerze

b) świadczenie pracy socjalnej w środowisku

c) bezpośredni nadzór pracy opiekunek środowiskowych

c) zatrudnienie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30

 

IV. Wskaźnik zatrudnienia

Informuje się kandydatów, że w miesiącu poprzedzającym upublicznienie niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pasłęku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wyniósł powyżej 6%.

 

V. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.

 2. Życiorys ( curriculum vitae ).

 3. Kserokopie świadectw pracy w rozumieniu ustawy Kodeks pracy, potwierdzające przebieg całej pracy zawodowej, potwierdzone za zgodność z oryginałem w sekretariacie MGOPS w Pasłęku lub notarialnie, a w przypadku pracy aktualnie wykonywanej – zaświadczenie pracodawcy potwierdzające fakt i okres zatrudnienia.

 4. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie wyższe oraz kwalifikacje potwierdzone za zgodność z oryginałem w sekretariacie MGOPS w Pasłęku lub notarialnie.

 5. Kserokopie poświadczające inne uprawnienia, umiejętności, kwalifikacje itp., potwierdzone za zgodność z oryginałem w sekretariacie MGOPS w Pasłęku lub notarialnie.

 6. Wypełniony kwestionariusz osobowy – druk dostępny w w sekretariacie MGOPS w Pasłęku lub do pobrania ze strony BIP Urzędu Miejskiego w Pasłęku (w zakładce „Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy”).

 7. Podpisane przez kandydata oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 8. Podpisane przez kandydata oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dla kandydata na wolne stanowisko dotyczącą zakresu przetwarzania jego danych osobowych dla potrzeb rekrutacji - druk dostępny w sekretariacie MGOPS Pasłęk lub do pobrania ze strony BIP Urzędu Miejskiego w Pasłęku (w zakładce j.w.)

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys (CV) powinny być opatrzone klauzulą:

Klauzula zgody

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( Dz. Urz. L 119 z 04.05.2016 ) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji.

 

 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

 

 1. Do 27 września 2018 r., do godz. 11.00.

 2. Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane.

 3. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasłęku Pl. Grunwaldzki 8 14-400 Pasłęk lub składać osobiście w sekretariacie MGOPS w Pasłęku w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją: „Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego w MGOPS w Pasłęku.

 4. Nie można złożyć dokumentów w formie elektronicznej.

 5. Złożone dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi

 

VII. Informacje dodatkowe

 1. Postępowanie w sprawie naboru prowadzić będzie komisja konkursowa powołana przez Kierownika M-GOPS w Pasłęku.

Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie przez komisję rekrutacyjną, mającej na celu stwierdzenie zgodności kompletności, zawartości i formy dokumentów aplikacyjnych z wymogami określonymi w ogłoszeniu o naborze.

W wyniku analizy dokumentów komisja rekrutacyjna wytypuje listę kandydatów, którzy spełniają wymagania niezbędne i złożyli w sposób prawidłowy wymagane dokumenty aplikacyjne, określone w ogłoszeniu o naborze.

 1. Wytypowani kandydaci zostaną pisemnie lub telefonicznie powiadomieni o terminie i miejscu konkursu na wyżej wymienione stanowisko ( rozmowa kwalifikacyjna i test )

 2. Informacja o konkursie została ogłoszona na stronie internetowej MGOPS (www.naszops.pl), na tablicy ogłoszeń w siedzibie M-GOPS w Pasłęku, na stronie internetowej MGOPS ( http://www.paslek.naszops.pl) oraz Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku (http://bip.paslek.pl) w zakładce „Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy”.

 3. Informacja o wynikach naboru, w zakresie dopuszczonym przepisami prawa, będzie umieszczona na stronie internetowej MGOPS, na tablicy ogłoszeń w siedzibie M-GOPS w Pasłęku oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku

 

 

Kierownik

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasłęku

Agnieszka Pocełujko

 

 

 

 

ób starszych i niepełnosprawnych

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Kwiecień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 85

W poprzednim tygodniu: 105

W tym miesiącu: 39

W poprzednim miesiącu: 543

Wszystkich: 5277

ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE

Od 1 stycznia 2019 roku w strukturach MGOPS w Pasłęku funkcjonują ośrodki wsparcia dziennego w formie świetlic środowiskowych realizujące elementy socjoterapii. Są to świetlice FANTAZJA w Drulitach oraz PROMYK i POMOST w Pasłęku